Smeets ondersteunt bij Bouwkostenmanagement- en advies

Als bouwkostenadviseur is Smeets gespecialiseerd in het financieel begeleiden van projecten in de bouw. Onze relaties vinden dat de adviseurs van ons adviesbureau het best tot hun recht komen wanneer zij al tijdens het initiële ontwikkelingsstadium worden ingeschakeld. Daar ligt namelijk hun kracht. Onze adviseurs begroten, sturen en bewaken het bouwproject en zorgen ervoor dat het binnen budget blijft. Wij brengen eerlijk en integer de kansen en bedreigingen in kaart van uw bouwproject.

Besparing tijdens bouwproces

Het perspectief op Kostenmanagement is eenvoudig: de investering die de opdrachtgever doet door ons in te schakelen, moet uiteindelijk leiden tot een aantoonbare besparing tijdens het bouwproces en de toekomstige exploitatie. Dat vraagt kennis van zaken en een gezonde kijk op uitgaven en inkomsten, gebaseerd op jarenlange ervaring. Het doel van kostenmanagement is het optimaal afstemmen van de gevraagde kwaliteit versus de te brengen financiële offers in elk stadium van het bouwproces.

Om deze afstemming te bereiken, richt het kostenmanagement zich op:


 • Het adviseren van het ontwerpteam in alle fasen omtrent de integrale bouwkosten, de vermoedelijke bouwmethodiek en de algemene bouwplaatskosten.
 • Het conceptueel adviseren van de integrale aanpak en van het logistieke proces.
 • Het incorporeren van de ingebrachte ramingen c.q. begrotingen van derden.
 • Het toetsen van de ramingen op volledigheid en correctheid in hoeveelheden en in prijsniveau.
 • Het rapporteren door middel van fasedocumenten.
 • Het adviseren inzake de aanbesteding.
 • Het kostentechnisch begeleiden van de uitvoering.
 • Het rapporteren van de financiële voortgang (per kwartaal).
 • Het opstellen van de eindafrekeningen.

Om het bovenstaande te kunnen bereiken, heeft de kostenmanager een vijftal beheersaspecten tot zijn beschikking. Deze aspecten zijn:


 • kwaliteit
 • geld
 • tijd
 • organisatie
 • 
informatie

Het is van belang iedere fase te sturen op deze beheersaspecten. Deze aspecten bepalen gezamenlijk het eindresultaat van uw bouwproject.
De belangrijkste financiële beslissingen worden in het begin van het bouwproces genomen. De mogelijkheid van beïnvloeding van de kosten neemt af naarmate meer fasen in het proces zijn doorlopen. In figuur 1 is dit grafisch weergegeven.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802